Landstede Groep

Strategische koers 2024-2028

Landstede groep

De strategische koers

Met gepaste trots presenteren wij onze strategische koers. Met onze leerlingen, studenten, medewerkers en partners hebben we gesproken over wie we zijn en wat onze waarde is voor de (lokale) samenleving. Wij willen alle betrokkenen bedanken voor hun tijd, wijsheid en constructieve bijdragen.

Wij leven in een wereld die in hoog tempo verandert. Door klimaatverandering, demografische ontwikkelingen, technologische veranderingen, digitalisering en internationalisering hebben we voortdurend te maken met grote en kleine transities. Het is onze taak dat onze jongeren en volwassenen zich zo ontwikkelen dat zij zich staande kunnen houden in een snel veranderende wereld.

Met ons onderwijs willen wij deelnemende jongeren en volwassenen stimuleren hun persoonlijke waarde te ontdekken, hun ambities te ontwikkelen en hun talenten te delen met anderen. Onze medewerkers motiveren we vanuit hun deskundigheid kritisch naar het onderwijs en zichzelf te (blijven) kijken. Wij bieden hun de gelegenheid om vanuit vertrouwen het onderwijs en de ondersteuning verder te ontwikkelen en te innoveren.

Deze strategische koers is leidend, inspirerend en uitdagend. Vol vertrouwen geven wij ruimte aan de vo-scholen, mbo-eenheden en de ondersteuning om een vertaalslag te maken passend bij de ontwikkeling van hun organisatieonderdeel. Wij geloven daarbij in de kwaliteiten en de talenten van onze medewerkers. Samen zijn wij de ambassadeurs van Landstede Groep. Met onze kennis en inzet geven we waarde aan ons onderwijs, waarbij we vanuit gezamenlijkheid energie willen laten stromen.

Wij zijn nieuwsgierig naar elkaars bijdrage aan onze gezamenlijke ambities!

Theo Rietkerk en Tjeerd Biesterbosch
College van Bestuur Landstede Groep

Lees de online versie Download de offline versie

Wie wij zijn

Wie is Landstede Groep?

Wij zijn een onderwijsgroep en bieden op 44 locaties in de wijde regio’s Zwolle, Harderwijk, Vechtdal, Lelystad, Kampen, Dronten en Raalte voortgezet onderwijs van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs. We verzorgen samen met ruim 3000 medewerkers onderwijs aan ongeveer 14000 leerlingen in het voortgezet onderwijs en ruim 10000 mbo-studenten.

Missie

Landstede Groep gelooft dat de wereld mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen.

Visie

Landstede Groep biedt onderwijs waarin we ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. Als lerende organisatie stimuleren we samen leren en kennis delen. We gaan voor kwaliteit en goede resultaten. We zijn nieuwsgierig naar elkaar, verkennen samen de toekomst en hebben het lef om grenzen te verleggen. Zo zijn we in staat om veerkrachtig te reageren op veranderingen.

We moedigen elkaar aan om te leren en te doen, en daarop steeds te reflecteren. We hebben oog voor persoonlijke groei en ontwikkeling en helpen iedereen het beste uit zichzelf te halen. Iedere dag leren en ontdekken we, zodat we inspirerend onderwijs kunnen bieden waarin je mag worden wie je bent.

We zijn trots op wat we doen en stralen dit uit!

Waarden

Landstede Groep leert en werkt vanuit drie krachtige waarden: ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. Deze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. We ontmoeten elkaar en gaan samen op een ontdekkingstocht vol mogelijkheden, waarin we grenzen verleggen en ons ontwikkelen.

Identiteit

In de ontmoeting met de ander ontmoet je ook jezelf. We zien om naar elkaar en erkennen de waarde van iedere persoon. Ons onderwijs kenmerkt zich door actief burgerschap en respectvolle ontmoetingen. Daarbij staan onze deuren voor iedereen open. We nemen bewust onze verantwoordelijkheid voor de wereld en gaan voor duurzaamheid en kansengelijkheid. Onze scholen geven op eigen en toegankelijke wijze invulling aan onze identiteit en waarden die voortkomen uit onze christelijke traditie. Zo helpen we elkaar om onze talenten te ontwikkelen en te benutten.

We werken aan persoonlijke ontwikkeling

We zien onze jongeren en volwassenen en hebben oog voor wie ze zijn en hun achtergrond. Samen ontdekken we talenten en ambities. We sluiten aan bij individuele leerstijlen en stimuleren persoonlijke groei. Ons onderwijs is persoonlijk en flexibel, zodat onze jongeren en volwassenen hun eigen unieke mogelijkheden kunnen verkennen en ontwikkelen.

We tonen durf om te doen wat nodig is in ons onderwijs voor groei en kansengelijkheid. In onze onderwijsvisie is leren en ontwikkelen een proces dat plaatsvindt in relatie tot anderen. Onze jongeren en volwassenen bieden we steeds een uitdagende nieuwe stap in hun ontwikkeling. Deze stappen zijn klein genoeg om in een veilige omgeving te leren en groot genoeg om te groeien.

Waarom willen we dit?
Ons doel is onderwijs dat toekomstbestendig is en gelijke kansen biedt. Onze jongeren en volwassenen bereiden we voor op de uitdagingen en kansen die buiten de schoolmuren en in de toekomst op ze wachten. We willen veerkrachtige mensen opleiden, die positief de uitdagingen van deze tijd aangaan. Zodat ze hun plek in de wereld vinden, bijdragen aan de maatschappij en zich bovenal vitaal en gelukkig voelen.

Om onze ambitie te bereiken beloven we het volgende:

Ontmoeten

We werken aan persoonlijke ontwikkeling

Ontmoeten

 • We nemen tijd voor ontmoeting, daarin begeleiden we onze jongeren en volwassenen. We willen elkaar zien, horen en begrijpen.
 • In ons onderwijs is plaats voor iedereen. We bieden een omgeving waarin iedereen zich veilig en gezien voelt.
 • We leren onze jongeren en volwassenen hoe ze sociale contacten kunnen opdoen. Wij bieden hun ruimte om te ontmoeten, zodat ze, bij ons op school, vrienden voor het leven kunnen maken.
 • Onze blik reikt verder dan de muren van de school en traditioneel onderwijs. Samen met regionale partners organiseren we maatschappelijk relevant onderwijs en spelen we in op behoeften en ontwikkelingen in zowel de arbeidsmarkt als de maatschappij.

Ontdekken

We werken aan persoonlijke ontwikkeling

Ontdekken

 • We helpen onze jongeren en volwassenen te ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze in huis hebben en welke leer- en ontwikkelvragen ze hebben.
 • We bieden keuzemogelijkheden. Samen maken we (doorlopende) leerroutes mogelijk, waarin jongeren en volwassenen zich kunnen verdiepen, verbreden, versnellen of vertragen.
 • We organiseren ervaringsgericht en praktijkgericht onderwijs, dat aansluit bij de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding, en zoeken daarbij de samenwerking in projecten en met partners.
 • We ontdekken samen hoe we ons onderwijs anders gaan organiseren om meer flexibiliteit mogelijk te maken.

Ontwikkelen

We werken aan persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelen

 • In ons onderwijs hebben we aandacht voor het vormen van een eigen identiteit, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het behalen van diploma’s en/of kwalificaties voor onze jongeren en volwassenen.
 • Op onze scholen werken we samen met onze jongeren aan het versterken van hun mentale weerbaarheid.
 • We monitoren en ontwikkelen de kwaliteit van ons onderwijs, met speciale aandacht voor de essentiële basisvaardigheden taal, rekenen, digitale vaardigheden en burgerschap.
 • We organiseren goed burgerschapsonderwijs. We leren onze jongeren hoe zij van waarde kunnen zijn voor onze samenleving en anderen.

We zijn een aantrekkelijke werkgever

Wij luisteren naar elkaar en helpen onze medewerkers vitaal, gemotiveerd en veerkrachtig te zijn. Het is voelbaar en zichtbaar dat Landstede Groep investeert in haar medewerkers. Wij weten wat onze medewerkers drijft, waar hun talent zit, wat ze willen ontwikkelen en wat hen naast het werk bezighoudt. We geven invulling aan collectief leren, waarbij we de kracht van de onderwijsgroep benutten. We zijn trots als je bij ons wilt werken en de beste versie van jezelf kunt zijn.

Waarom willen we dit?
We willen voor ons onderwijs de beste professionals. Vitale mensen die gelukkig zijn en plezier hebben in hun werk, inspireren en motiveren anderen. Een goede onderwijsprofessional is oprecht betrokken, nabij en leest de jongere en volwassen deelnemer. Continu aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van iedere jongere en volwassene is een uitdagende opdracht. Dit doen we samen met alle professionals vanuit de scholen en het werkveld. We hebben allemaal een rol in de groei en ontwikkeling van onze jongeren en volwassenen.

Om onze ambitie te bereiken beloven we het volgende:

Ontmoeten

We zijn een aantrekkelijke werkgever

Ontmoeten

 • We organiseren de ontmoeting en hebben aandacht voor elkaars welzijn.
 • We creëren een cultuur waarin samen leren en ontdekken vanzelfsprekend is. De professionele dialoog is daarvoor de motor.
 • We geven collectief leren op een structurele en professionele manier vorm.
 • We trekken samen op met ons werkveld in de ontwikkeling van onze professionaliseringsactiviteiten.
 • We willen een personeelsbestand dat de rijkdom van de diversiteit in de samenleving weerspiegelt.

Ontdekken

We zijn een aantrekkelijke werkgever

Ontdekken

 • Medewerkers krijgen de ruimte om hun loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden binnen Landstede Groep te ontdekken.
 • Medewerkers en teams worden ondersteund in de veranderende rol die van ze gevraagd wordt in het onderwijs. Medewerkers ontdekken hun leer- en ontwikkelvragen en de stappen die zij willen en kunnen nemen om zichzelf te ontwikkelen in die rol.
 • Medewerkers en teams kunnen in samenspraak met hun leidinggevende en collega’s professionele speelruimte krijgen om innovatieve vormen van onderwijs te ontdekken en te ontwikkelen.
 • We onderzoeken (onder andere samen met onze practoraten) wat er nodig is om duurzame inzetbaar van medewerkers te versterken.

Ontwikkelen

We zijn een aantrekkelijke werkgever

Ontwikkelen

 • Elke medewerker heeft tijd en ruimte om te werken aan zijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit vraagt betrokkenheid en toewijding van ons allemaal.
 • Wij blijven investeren in persoonlijk en onderwijskundig leiderschap op alle niveaus. Samen streven we naar groei in onze professionaliteit en versterking van onze organisatie-identiteit.
 • De huisacademie in oprichting is de plek om samen met collega’s binnen Landstede Groep te leren en te ontwikkelen. We organiseren zowel vraag- als aanbodgestuurde professionalisering, onder andere op het gebied van vitaliteit, persoonlijk leiderschap, reflecterend vermogen, ondernemendheid, goede begeleiding en (vak)differentiatie.

We zijn van waarde in onze omgeving

We zien de veranderingen in de wereld als kansen om vernieuwend onderwijs te bieden. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke opdracht. We willen een actieve en betrokken partner zijn. Samen met onze omgeving bieden wij onderwijs dat aansluit bij iedereen met een leervraag en de behoeften uit de samenleving en de arbeidsmarkt.

Waarom doen we dit?
We doen dit omdat we geloven in de ontwikkelkracht van onderwijs midden in de samenleving. Alleen samen met onze omgeving kunnen we een springplank en vangnet zijn voor onze jongeren en volwassenen. Zij ervaren dat ons onderwijs goed aansluit op vervolgopleidingen, de behoeften van de arbeidsmarkt en de veranderingen in de samenleving.

Om onze ambitie te bereiken beloven we het volgende:

Ontmoeten

We zijn van waarde in onze omgeving

Ontmoeten

 • Onze scholen zijn ontmoetingsplekken. We organiseren de ontmoeting van buiten naar binnen en andersom.
 • We onderhouden een krachtige verbinding met ouders en verzorgers, onze en andere opleidingen, de arbeidsmarkt en maatschappelijke partners.
 • Mensen die bij Landstede Groep werken, hebben een proactieve en positieve houding in het aangaan van verbindingen met de omgeving.

Ontdekken

We zijn van waarde in onze omgeving

Ontdekken

 • We zijn verbonden met maatschappelijke en lokale ontwikkelingen.
 • We spelen flexibel in op veranderingen en behoeften in onze omgeving, met ons initieel onderwijs en met onze mogelijkheden voor om-, her- en bijscholing.
 • We voeren samen het gesprek over duurzaamheid, formuleren doelen en gaan over tot actie om onze footprint te verkleinen.

Ontwikkelen

We zijn van waarde in onze omgeving

Ontwikkelen

 • Samen met onze onderwijspartners ontwikkelen we ons onderwijs. We sluiten aan bij de behoeften van de arbeidsmarkt en de samenleving.
 • We ontwikkelen en benutten samen met onze omgeving (digitale) innovaties als kansen voor het versterken van ons onderwijs.

Verantwoorden, leren en borgen

Landstede Groep is meer dan de som der delen. Onze unieke samenstelling, met zowel voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs, maakt ons tot een krachtig merk. Als collectief zijn we groot, maar tegelijkertijd zijn we nabij georganiseerd. De lijnen zijn kort en we voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het succes van onze onderwijsgroep. Onze strategische koers fungeert als richtinggevend kompas voor de gehele organisatie.

Als onderwijsgroep zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij evalueren regelmatig, leggen verantwoording af en sturen bij waar nodig. We staan open voor mogelijkheden, nieuwe ideeën en innovaties. We streven naar permanente verbetering binnen onze organisatie en leren van en met elkaar over de scholen heen. Wij hebben een duidelijk beeld van elkaars verwachtingen en kennen onze rollen en verantwoordelijkheden. Verantwoording maakt deel uit van onze professionele houding en onze cultuur. Het ontwikkelen van leiderschap en sturingskracht is hierbij een belangrijk aspect dat we verder willen verdiepen, versterken en borgen.

De organisatie-identiteit van Landstede Groep vormt zich verder op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, het collectief leren en reflecteren waarbij kwetsbaarheid een kracht is. Het doorontwikkelen van het leiderschap is een collectief en dynamisch proces gericht op (persoonlijk) leiderschap van alle medewerkers, waarbij een ieder zich uitgedaagd voelt om professionele ruimte te nemen. Bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie verankerd, zodat mensen op elk niveau optimale zeggenschap krijgen over hun eigen werk.

Ons onderwijs staat volledig in dienst van onze jongeren en volwassen deelnemers, en al het andere is daaraan ondergeschikt. De professionals die het dichtst bij hen staan worden optimaal ondersteund en gefaciliteerd door management en ondersteuning. We maken daarbij bewust onderscheid tussen dienstbaarheid en verantwoordelijkheid.

Om recht te doen aan de verschillen tussen het mbo en vo volgt er uit de strategische koers een kwaliteitsagenda MBO en maken alle VO-scholen een schoolplan voor de periode 2024-2028 en een gezamenlijke kwaliteitsagenda. Dit is ook een vertrekpunt voor het werkplan van de Serviceorganisatie en Bestuursdienst. De positioneringsplannen van het mbo en het onderwijsportfolio voor het vo zijn, samen met deze strategische koers, richtinggevend voor de schoolpannen vo en teamplannen mbo. Om wendbaar en flexibel te blijven, sturen we jaarlijks bij met de voorjaarsbrief en de vertaling daarvan in de eenheidskaderbrief en de teamplannen.

We hechten veel waarde aan de inbreng van onze jongeren en volwassenen. Hun inbreng is duidelijk terug te zien in de strategische koers en de daaruit voortkomende school- en teamplannen. We maken gebruik van tevredenheidsonderzoeken en bieden onze jongeren en volwassenen de gelegenheid om mee te denken en te praten over de ontwikkelingen van de school gedurende deze beleidscyclus.

De voortgang van onze strategische koers evalueren en bespreken we op een transparante wijze. Onze doelen en ambities zijn merkbaar en meetbaar, zowel op papier als in de ervaring van onze jongeren en volwassenen en onze medewerkers.

Landstede Groep streeft ernaar om een lerende organisatie te zijn. We zijn voortdurend met elkaar in dialoog om te evalueren, bij te sturen en te leren van onze ervaringen. Over onze resultaten gaan we actief in gesprek en leggen we simpel, snel en stevig verantwoording af.

Agnieten college
Nieuwleusen
Agnieten college
Wezep
Agnieten college
Zwartsluis
Carolus Clusius College
Zwolle
CSE Topsportacademie
Zwolle
Groei Opleidingen
Harderwijk/Raalte/Zwolle
Ichtus College
Dronten
Ichtus College
Kampen
JenaXL
Zwolle
Landstede MBO
Zwolle
Meander College
Zwolle
Menso Alting
Zwolle
Morgen College
Harderwijk
StartCollege VAVO
Harderwijk
StartCollege ISK
Harderwijk/Zwolle
Talentstad Beroepscollege
Zwolle
Talentstad Praktijkonderwijs
Zwolle
Thomas a Kempis College
Zwolle
Vechtdal College
Dedemsvaart
Vechtdal College
Hardenberg
Vechtdal College
Ommen